“TRẢI NGHIỆM & SẺ CHIA tại ĐÀ LẠT” tháng 3-2018

346
Hình ảnh chụp từ Trường khiếm thính Lâm Đồng