Thủ tục hành chính

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Thông báo có quốc tịch nước ngoài
2 Thôi quốc tịch Việt Nam
3 Nhập quốc tịch Việt Nam
4 Trở lại quốc tịch Việt Nam
5 Xác nhận có quốc tịch Việt Nam
6 Xác nhận là người gốc Việt Nam
7 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
8 Ghi vào sổ đăng ký khai sinh việc sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú khai sinh)
9 Ghi vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú kết hôn)
10 Ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú việc nhận cha, mẹ, con)
11 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú việc nuôi con nuôi)
12 Đăng ký việc giám hộ có yếu tố nước ngoài
13 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (ghi chú ly hôn)
14 Đăng ký nhận Cha, Mẹ, Con
15 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
16 Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
17 Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
18 Đăng ký lại việc kết hôn
19 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
20 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài