Ông Cường nhận bằng tiến sĩ của Đại học George Washington (Mỹ)
Ông Cường nhận bằng tiến sĩ của Đại học George Washington (Mỹ)