Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam [Cập nhật đến ngày 30/9/2016.]

(http://www.mofahcm.gov.vn/en/mofa/bng_vietnam/dscqdd/ns130510103821)