Giới thiệu ALOV-CENTER

Trung tâm Hỗ trợ kiều bào (ALOV-CENTER), trực thuộc Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài – TP.HCM, là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo qui định. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2009 với các chức năng và nhiệm vụ như sau:

–         Cung cấp thông tin về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến kiều bào. Tư vấn về khoa học công nghệ, thương mại, pháp lý trong sản xuất kinh doanh và du lịch cho kiều bào.

–         Hỗ trợ kiều bào trong việc tìm kiếm đối tác và làm đầu mối tổ chức liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên các lĩnh vực: đào tạo, sản xuất, kinh doanh, đầu tư theo quy định của pháp luật.

–         Tổ chức các hoạt động thu hút, phát huy tiềm năng của kiều bào có trình độ khoa học kỹ thuật, có nguồn lực tài chính tham gia các hoạt động xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của thành phố theo quy định của pháp luật.

–         Cung cấp các dịch vụ khác có liên quan đến kiều bào theo quy định của pháp luật.

–         Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Trung tâm cho Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài – TP.HCM và các cơ quan chức năng của thành phố theo quy định pháp luật.

Giới thiệu Ban giám đốc của Trung tâm Hỗ trợ kiều bào:

–         Giám đốc: Ông Trần Kiêm Tấn

–         Phó Giám đốc:

 

Địa chỉ trung tâm:

55 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM

Tel: 08 6683 7655

Fax:

Email: contact@alov-hcmc.org.vn

Website: www.alov-hcmc.org.vn