Giới thiệu Hội – Logo

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để kiều bào ngày càng gắn bó với đất nước, được sự đồng ý của Thành ủy và UBND Thành phố, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã được thành lập ngày 14 tháng 9 năm 2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh …

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để kiều bào ngày càng gắn bó với đất nước, được sự đồng ý của Thành ủy và UBND Thành phố, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã được thành lập ngày 14 tháng 9 năm 2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội Liên lạc với người Việt nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội tự nguyện của các tổ chức, cá nhân gồm kiều bào đã hồi hương về nước, làm ăn, sinh sống lâu dài và những người quan tâm đến công tác kiều bào trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tập hợp, đoàn kết, thông tin tình hình trong nước về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho kiều bào nhằm góp phần xây dựng đất nước; đồng thời góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của kiều bào khi ở nước ngoài và khi về nước.
Mục đích của Hội là làm cầu nối giữa đồng bào trong nước với người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào góp phần xây dựng đất nước.
Hội có mạng lưới hoạt động tại các Quận – Huyện và mạng lưới liên lạc với kiều bào ở các nước có đông người Việt Nam sinh sống nhằm tạo điều kiện để kiều bào giao lưu với các Tổ chức Khoa học – Kinh tế – Xã hội trong nước, thực hiện các chương trình, dự án của Thành phố .
Hội phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài phản ảnh tâm tư nguyện vọng của kiều bào và tư vấn cho thành phố về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện phát huy tiềm lực của kiều bào trong công cuộc xây dựng phát triển Thành phố.
Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Tp.HCM là nơi tập hợp các nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, viên chức Nhà nước, cán bộ các tổ chức quần chúng, các nhà doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác quan tâm đến công tác kiều bào và có điều kiện hoạt động cho Hội; kiều bào đã hồi hương về sinh sống ở trong nước; kiều bào đang về nước đầu tư, giảng dạy đã ổn định cuộc sống tại Thành phố và thân nhân kiều bào.